Metsäbiotalous pääkuva

Navigaatiovalikko

Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä

Sivustoa päivitetään parhaillaan

Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä

Pohjois-Karjalan kunnianhimoinen tavoite on olla ilmastokestävä vuonna 2030. Nämä tavoitteet yhdistettynä EU:n Green Dealin toimeenpanoon ohjaavat elinkeinosektoria ja yrityksiä kohti vähähiilisten, puhtaiden ratkaisujen tavoittelua. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tämä kärkiala hyödyntää maakunnan vahvaa metsäosaamista ja tutkimustietoa sekä metsäalan kansainvälistä verkostoa.

 

Otsikko

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

Puuraaka-aineen ja muiden uusiutuvien raaka-aineiden sekä niiden sivuvirtojen uudet käyttömuodot ja lopputuotteet, biomassan jatkojalostus

 • Biopohjaiset, korkean lisäarvon tuotteet, materiaalit ja tuotantoteknologia
 • Korvaavien raaka-aineiden kehittäminen esim. muoville ja turpeelle
 • Turpeen jalostusasteen nostaminen (energiakäytöstä luopuminen)
 • Uudet käyttömahdollisuudet puuaineelle ja sen eri osille
 • Uudet tuotteet (ruoka, lääkkeet, vaatteet, kosmetiikka, hyvinvointi), tarvittavien teknologioiden kehittäminen ja saattaminen taloudellisesti kannattavaksi
 • Kansainvälinen liiketoiminta ja ns. Born Global -yritykset (yritysidea perustuu heti aluksi kansainvälisiin markkinoihin)
 • Liiketoimintamallien kehittäminen perustuen arvoketjuihin

 

Sisältöä entisen sivun osiosta Kemian materiaaliosaaminen (oli "Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina -osiossa). Käykö tähän? Karsitaan/muokataan?

Kemian materiaaliosaaminen

Kemian alan materiaaliosaamisemme tarjoaa korkean teknologian näkökulman erilaisiin tuote- ja palveluratkaisuihin monilla toimialoilla kuten esimerkiksi metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yliopistollinen perustutkimus muodostaa vahvan osaamispohjan innovaatiotoiminnalle. Yliopiston kemian laitos toimii aktiivisesti yritysrajapinnassa.

Osaamisalamme

Kemian materiaaliosaamistamme ovat mm. toiminnallisten materiaalien tieteellinen tutkimus, biomateriaalien analytiikka, ympäristökatalyysi sekä laskennallinen materiaalitutkimus. Yliopistolla on huippuluokan massaspektroskopian infrastruktuuri ja osaaminen kiinteiden materiaalien ja nesteiden kemialliseen karakterisointiin.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

Puurakentaminen ja uusiutuvien materiaalien hyödyntäminen, kestävä kaupunkikehittäminen, asumisen elinkaariratkaisut

Erikoisosaamistamme:

 • Hiilineutraalius ja ilmastokestävyys rakentamisessa
 • Puurakentamisen osaamisympäristöt ja demokohteet
 • Puurakentamisen hiilitase: raaka-aineen vaikutus hiilinieluihin ja -varastoihin, rakentamisen ajan päästöt
 • Rakennuksen terveys ja vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
 • Rakennuksen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset sekä purkujätteen hyötykäyttö

Luonnontuotteet, puhtaat raaka-aineet ja niiden jatkojalosteet, metsän digitaaliset palvelut

Erikoisosaamistamme:

 • Metsäluonnon aineellisen ja aineettoman arvon jalostaminen ja eri käyttömuotojen yhteensovitus
 • Matkailu, virkistyskäyttö, metsien käyttö kansanterveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä
 • Ei-puuaineiset tuotteet, uutta liiketoimintaa muusta kuin puusta
 • Metsätalouden vaikutukset metsien monikäyttöön
 • Suojelualueet ja monikäyttö
 • Ekosysteemipalvelut ja niiden turvaaminen
 • Metsien erilaisten ympäristöpalvelujen arvottaminen osana metsien taloudellista kokonaisarvoa
 • Uhanalaisten metsälajien kustannustehokas suojelu
 • Sähköiseen metsätietoon perustuva palvelutoiminta ja muu laaja-alainen tietovarantojen hyödyntäminen
 • Avoin metsätieto ja sen mahdollisuudet
 • Fotoniikka ja sen mahdollisuudet esim. metsätuhojen kaukokartoituksessa
 • Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen (kustannus/tarkkuus)
 • Kansalaistiedon ja kansalaistieteen mukaan ottaminen (esim. kansalaisten havaintojen kirjaaminen sähköiseen paikkatietoon)

kuvituskuva

Energiatuotannon uudet ratkaisut, päästöjen hallinta, hiilidioksidin talteenotto ja jatkokäyttö

Erikoisosaamistamme:

 • Hajautetun biojalostuksen raaka-aineketjut, sivuvirtojen hyödyntäminen ja arvoketjujen kasvattaminen sekä jalostusteknologiat
 • Puutavaralajien rakenteen ja ominaisuuksien vaikutus tuotantolaitosten aines- ja energiapuun raaka-aineketjuihin
 • Parempien teknisten ratkaisujen kehittäminen
 • Biodiesel, biokaasu ja niiden kehittäminen sivuvirroista ja jätteestä
 • Hajautetun energiantuotannon (ja energian pientuotannon) poliittiset ja hallinnolliset edellytykset

Tavallinen sisältö

Metsäbiotalous kuvalaatikot

Teemme tiivistä yhteistyötä metsäbiotalouden koulutuksen, tuotannon, palvelujen ja tuotekehityksen edistämiseksi. Yritysten lisäksi maakunnassa toimii mm.

Luonnonvarakeskus Suomen metsäkeskus Suomen ympäristökeskus Euroopan metsäinstituutti

Meillä voi opiskella metsäalaa kaikilla koulutusasteilla ammatillisesta koulutuksesta tohtorintutkintoon saakka.

Itä-Suomen yliopisto Karelia-ammattikorkeakoulu Riveria

Tutkimus- ja testausympäristöissä kehitämme uusia tuotteita ja palveluita yhteistyössä. Ympäristöjä hyödyntävät tki-organisaatiot, yritykset ja opiskelijat.

Biopartnerit – puu- ja biotalousalan tuotekehityspalvelut Sirkkalan Energiapuisto – uusiutuvan energian palvelut Metsätietoekosysteemi – avoimen metsätiedon palvelut

Keskeisiä eurooppalaisia kumppanuusverkostojamme ovat mm. älykkään erikoistumisen kumppanuudet sekä Euroopan metsäisten alueiden verkosto:

S3 Bioenergy S3 Sustainable Buildings Euroopan metsäisten alueiden verkosto BIC bioeconomy platform Bioregions Facility

Videoiden otsikko metsäbiotalous

Tutustu pohjoiskarjalaiseen metsäbiotalouden osaamiseen

John Deere video

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Puukerrostalo video

Tiesitkö, että Joensuussa on Suomen korkein puukerrostalo?

Koivunmahla video

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalasta virtaa vuosittain miljoonia litroja koivunmahlaa maailmalle?

Sivu arviointi ja palaute