Metsäbiotalous pääkuva

Navigaatiovalikko

Metsäbiotalouden uudet ratkaisut

Metsäbiotalouden uudet ratkaisut

Metsäbiotalous muodostaa maakunnan vahvimman tutkimus- ja osaamispohjaisen kokonaisuuden. Pohjois-Karjalassa työskentelee noin 600 alan osaajaa eri koulutusasteilla, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden palveluksessa sekä yrityksissä. Metsäbiotalouden kärkitoimijat  Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Euroopan metsäinstituutti  muodostavat yhdessä Biohubin, joka nostaa entisestään Joensuun asemaa Euroopan metsäpääkaupunkina.

Otsikko

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

 • Metsäkonevalmistus sekä puunkorjuun menetelmien ja teknologioiden hyödyntäminen
 • Maailman johtava metsäkoneiden valmistuksen yritysklusteri
 • Metsäenergian ja puujalosteiden tuottamiseen liittyvä puunhankinnan johtaminen, päätöksenteko ja ohjaus
 • Puunkasvatuksen ja -korjuun työmenetelmien, -välineiden ja -koneiden kehittäminen
 • Metsäkonetyön tutkimus ja kehittäminen (esim. harvesterikuskien työterveys ja työssä jaksaminen)
 • Metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys
 • Fotoniikan hyödyntäminen metsäkoneissa ja kaukokartoituksessa osana tuhojen havaitsemista

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

 • Biopohjaiset, korkean lisäarvon tuotteet, materiaalit ja tuotantoteknologia
 • Korvaavien raaka-aineiden kehittäminen esim. muoville ja turpeelle
 • Turpeen jalostusasteen nostaminen (energiakäytöstä luopuminen)
 • Uudet käyttömahdollisuudet puuaineelle ja sen eri osille
 • Uudet tuotteet (ruoka, lääkkeet, vaatteet, kosmetiikka, hyvinvointi), tarvittavien teknologioiden kehittäminen ja saattaminen taloudellisesti kannattavaksi
 • Kansainvälinen liiketoiminta ja ns. Born Global -yritykset (yritysidea perustuu heti aluksi kansainvälisiin markkinoihin)
 • Liiketoimintamallien kehittäminen perustuen arvoketjuihin

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

 • Hajautetun biojalostuksen raaka-aineketjut, sivuvirtojen hyödyntäminen ja arvoketjujen kasvattaminen sekä jalostusteknologiat
 • Puutavaralajien rakenteen ja ominaisuuksien vaikutus tuotantolaitosten aines- ja energiapuun raaka-aineketjuihin
 • Parempien teknisten ratkaisujen kehittäminen
 • Biodiesel, biokaasu ja niiden kehittäminen sivuvirroista ja jätteestä
 • Hajautetun energiantuotannon (ja energian pientuotannon) poliittiset ja hallinnolliset edellytykset

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

 • Metsäluonnon aineellisen ja aineettoman arvon jalostaminen ja eri käyttömuotojen yhteensovitus
 • Matkailu, virkistyskäyttö, metsien käyttö kansanterveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä
 • Ei-puuaineiset tuotteet, uutta liiketoimintaa muusta kuin puusta
 • Metsätalouden vaikutukset metsien monikäyttöön
 • Suojelualueet ja monikäyttö
 • Ekosysteemipalvelut ja niiden turvaaminen
 • Metsien erilaisten ympäristöpalvelujen arvottaminen osana metsien taloudellista kokonaisarvoa
 • Uhanalaisten metsälajien kustannustehokas suojelu

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

 • Sähköiseen metsätietoon perustuva palvelutoiminta ja muu laaja-alainen tietovarantojen hyödyntäminen
 • Avoin metsätieto ja sen mahdollisuudet
 • Fotoniikka ja sen mahdollisuudet esim. metsätuhojen kaukokartoituksessa
 • Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen (kustannus/tarkkuus)
 • Kansalaistiedon ja kansalaistieteen mukaan ottaminen (esim. kansalaisten havaintojen kirjaaminen sähköiseen paikkatietoon)

kuvituskuva

Erikoisosaamistamme:

 • Uusiutuviin energialähteisiin perustuva hajautettu energiantuotanto ja hybridiratkaisut
 • Biodieselin ja biokaasun tuotanto
 • Hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet: raaka-aineet, teknologia, kustannustehokkuus
 • Taimikonhoito ja nuoren metsän hoito – raaka-ainetta metsähakkeelle – arvoketjut ja liiketoimintakytkös, puuaineen laadun vaikutus energiaan
 • Hiilineutraalius ja ilmastokestävyys energiantuotannossa ja rakentamisessa
 • Puurakentamisen osaamisympäristöt ja demokohteet
 • Puurakentamisen hiilitase: raaka-aineen vaikutus hiilinieluihin ja -varastoihin, rakentamisen ajan päästöt
 • Rakennuksen terveys ja vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
 • Rakennuksen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset sekä purkujätteen hyötykäyttö

Tavallinen sisältö

Metsäbiotalous kuvalaatikot

Teemme tiivistä yhteistyötä metsäbiotalouden koulutuksen, tuotannon, palvelujen ja tuotekehityksen edistämiseksi. Yritysten lisäksi maakunnassa toimii mm.

Luonnonvarakeskus Suomen metsäkeskus Suomen ympäristökeskus Euroopan metsäinstituutti

Meillä voi opiskella metsäalaa kaikilla koulutusasteilla ammatillisesta koulutuksesta tohtorintutkintoon saakka.

Itä-Suomen yliopisto Karelia-ammattikorkeakoulu Riveria

Tutkimus- ja testausympäristöissä kehitämme uusia tuotteita ja palveluita yhteistyössä. Ympäristöjä hyödyntävät tki-organisaatiot, yritykset ja opiskelijat.

Biopartnerit – puu- ja biotalousalan tuotekehityspalvelut Sirkkalan Energiapuisto – uusiutuvan energian palvelut Metsätietoekosysteemi – avoimen metsätiedon palvelut

Keskeisiä eurooppalaisia kumppanuusverkostojamme ovat mm. älykkään erikoistumisen kumppanuudet sekä Euroopan metsäisten alueiden verkosto:

S3 Bioenergy S3 Sustainable Buildings Euroopan metsäisten alueiden verkosto BIC bioeconomy platform Bioregions Facility

Videoiden otsikko metsäbiotalous

Tutustu pohjoiskarjalaiseen metsäbiotalouden osaamiseen

John Deere video

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Puukerrostalo video

Tiesitkö, että Joensuussa on Suomen korkein puukerrostalo?

Koivunmahla video

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalasta virtaa vuosittain miljoonia litroja koivunmahlaa maailmalle?

Sivu arviointi ja palaute